Bạn đang ở đây

Công đoàn Công Thương Yên Bái: Sơ kết 9 tháng đầu năm 2015

Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Đình Nhiên, Chủ tịch công đoàn ngành và các đ/c chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, CĐ Ngành đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác đề ra, hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị: Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao. Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ khắc phục mọi khó khăn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, yên tâm công tác và lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Ngành, của Tỉnh.

Bên cạnh đó, CĐ Ngành đã tích cực vận động đoàn viên CNVCLĐ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo; phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước,  Nghị quyết của công đoàn các cấp... Một số công đoàn cơ sở đã kết hợp tuyên truyền với tổ chức các hoạt động văn nghệ- thể thao, cổ động chào mừng Đại hội Đảng tại đơn vị; cử đoàn viên tham gia các hoạt động chào mừng do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức.

Cũng trong thời gian qua, các CĐCS đã phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm. Các CĐCS tổ chức đăng ký, h­ưởng ứng thi đua do Công đoàn ngành phát động; thực hiện tốt hướng dẫn, kế hoạch thi đua khen thưởng 2015 của Công đoàn ngành; phối hợp với chuyên môn, tuyên truyền vận động CNVCLĐ hăng hái thi đua hoàn thành cơ bản chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn. Các CĐCS cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng như đã giới thiệu cho Đảng kết nạp được 10 đảng viên và tiếp tục giới thiệu 18 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dư­ỡng kết nạp Đảng. Đồng thời các đơn vị công đoàn cơ sở cũng đã tích cực tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, có đơn vị 100% người lao động có hợp đồng lao động tham gia công đoàn. Đã vận động thành lập mới được 01 CĐCS. Hoạt động công đoàn đã có nhiều cố gắng và hướng vào chức năng cơ bản là đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Đội ngũ cán bộ công đoàn đã thường xuyên được củng cố tăng cường: Các CĐCS đã cử 19 lượt cán bộ công đoàn tham gia các lớp tập huấn do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức; đã có 02 CĐCS tổ chức Đại hội; 02 đơn vị tổ chức hội nghị đại biểu kiện toàn nhân sự, bổ sung phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ kéo dài theo quy định Hướng dẫn thực hiện Điều lệ.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã quan tâm trao đổi, thảo luận về việc phối hợp với chuyên môn tổ chức đối thoại, ký thoả ước lao động tập thể, các điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động của CĐCS hiện nay, nhất là cán bộ công đoàn các CĐCS đều làm nhiệm vụ kiêm nhiệm nên kỹ năng, nghiệp vụ còn hạn chế, cần mở thêm các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn, đặc biệt về kỹ năng tổ chức các phong trào công đoàn của uỷ viên ban chấp hành, kỹ năng thương lượng và đối thoại; duy trì thường xuyên các hoạt động VHVN - TDTT để các đơn vị có điều kiện giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác…

Đồng chí Lê Đình Nhiên - Chủ tịch công đoàn Ngành đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cán bộ công đoàn; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2015.

Nguồn: Công đoàn ngành Công Thương