Bạn đang ở đây

Triển khai "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT" năm 2020

Sở Công thương nhận được Văn bản số 721/SNN-CCTL ngày 07/5/2020 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v triển khai "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT" năm 2020. Nhằm mục đích hưởng ứng, tuyên truyền "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT" năm 2020.

Ngày 18/5/2020 Sở Công thương có Văn bản số 822/SCT-ATMT V/v triển khai "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT" năm 2020, Sở Công thương đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau: (Có file đính kèm)

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan