Bạn đang ở đây

Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ/HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025.

Ngày 27/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Văn bản số 02/HD-UBND về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ/HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 cụ thể như sau: (có file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng sở

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan