Bạn đang ở đây

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 28/12/2020 Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn số 2456/SCT-QLTM về việc Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi. Có file đính kèm

Nguồn: TTKC&XTTM

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan