Bạn đang ở đây

Khẳng định vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị ở Yên Bái

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Yên Bái Giàng A Tông cho biết: sau 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; tỷ lệ tập hợp quần chúng ngày càng được nâng cao.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 385.244 đoàn viên, hội viên với tỷ lệ tập hợp trung bình đạt 83,5%, vượt 13,5% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII đề ra. Các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và nhân rộng, phát huy hiệu quả; lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên được đảm bảo. 

 

Tiêu biểu là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (XDNTMĐTVM)” MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến gần 720.000 m2  đất, trên 1 triệu ngày công; Cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo ước đạt trên 100 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 18.000 nhà dột nát cho hộ nghèo. Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... 

 

Từ năm 2009 đến nay Liên đoàn Lao động các cấp đã hỗ trợ làm được 91 nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 2,4 tỷ đồng... Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. 

 

Trong 10 năm qua, đã có 29.633 hộ hội viên phụ nữ nghèo được giúp đỡ, trong đó, có 5.876 hộ được công nhận thoát nghèo. Tỉnh đoàn thanh niên đã tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, đặc biệt là Cuộc vận động XDNTMĐTVM đạt kết quả tích cực, có 15.505 công trình phần việc thanh niên, thu hút 450.000 lượt đoàn viên tham gia với giá trị gần 200 tỷ đồng.

 

Trong đó, mở mới, bê tông hóa, sửa chữa trên 600 km đường giao thông nông thôn; làm 22 cầu giao thông tại các xã đặc biệt khó khăn với giá trị 21 tỷ đồng; xây mới 59 nhà, tu sửa 796 nhà nhân ái, nhà văn hóa, nhà tình nghĩa... 

 

Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường các nguồn lực hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội đã chủ động phối hợp với ngân hàng tín chấp cho 697 tổ vay vốn hỗ trợ 29.401 hộ hội viên vay vốn phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh với số vốn 1.129 tỷ đồng...

 

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt vai trò nòng cốt trong phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm công dân trong nhân dân; nhất là việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân hưởng ứng Phong trào XDNTMĐTVM; phản biện, nâng cao chất lượng các đề án, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy tính dân chủ trong lĩnh vực hoạt động của xã hội. 

 

Đặc biệt, từ năm 2019, Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai nhiệm vụ, đảm bảo khoa học, toàn diện, "rõ người, rõ việc”. 

 

Trong đó, giao Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng hình thức đặt hàng nhiệm vụ; đồng thời, có cơ chế thưởng cho những tổ chức, cá nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Sau 10 năm thực hiện Kết luận 62, nhận thức về vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ở Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn được chọn lựa kỹ lưỡng, đào tạo bài bản, coi đây là môi trường rèn luyện, thử thách, là cơ sở để tỉnh tạo nguồn và luân chuyển cán bộ. Thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo đồng bộ tới MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; trong đó, chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp thôn bản. 

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành để các cuộc vận động, phong trào thi đua mang tính thiết thực, hiệu quả. Tập trung đổi mới bộ máy làm công tác Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội bám sát tinh thần của Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy năng lực của mỗi cá nhân trong triển khai nhiệm vụ. 

Nguồn: báo Yên Bái

Tin liên quan