Bạn đang ở đây

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng): Đóng góp trách nhiệm, tập trung thảo luận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng), sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, các đại biểu nghe trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; một số tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chia tổ thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình.

 

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng), sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, các đại biểu nghe trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; quán triệt Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; một số tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chia tổ thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình.

 

 

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

 

Báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày nêu rõ: Với sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tuy phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức và khối lượng công việc rất lớn song kết thúc năm 2020, kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 24/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (trong đó, có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch).

 

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 5,41%; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế đạt kết quả tích cực; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; diện mạo đô thị đến nông thôn có nhiều đổi mới.

 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng, hiệu quả giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, tỉnh đã hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới hiệu quả, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tạo niềm tin và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

 

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe quán triệt Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và nghe trình bày tóm tắt các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các dự thảo nghị quyết: về phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Phát biểu gợi ý thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu theo chức trách, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, cùng với thực tiễn kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua, tích cực tham gia thảo luận vào các nội dung, văn bản đã được trình.

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu gợi ý thảo luận.

 

Tại 3 tổ thảo luận, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể vào dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và 3 dự thảo nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cùng với cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục và nội dung và các mục tiêu, giải pháp nêu ra, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến cụ thể đối với báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình tại Hội nghị.

 

Đối với Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, các đại biểu đã tập trung thảo luận, khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được. Đồng thời, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đưa ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình.

 

Đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cho rằng, tỉnh cần rà soát, đánh giá lại các khu cụm công nghiệp và bố trí nguồn kinh phí nhất định cho đầu tư các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, tiếp tục quan tâm phát triển công nghiệp theo từng ngành, trong đó tập trung vào công nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng; quan tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; đổi mới, sáng tạo trong quá trình sản xuất; tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…

 

 

Bí thư Huyện ủy Lục Yên Hoàng Hữu Độ tham gia thảo luận tại tổ.

 

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu đề nghị bổ sung số liệu, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông so với năm 2015 để có định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Trong phần hạn chế, đại biểu đề nghị bổ sung thêm công tác dự báo thị trường; chưa huy động được nhiều nguồn lực đầu tư, hoạt động quảng bá chưa đạt hiệu quả cao. Ở phần nhiệm vụ cần ưu tiên khai thác hiệu quả các sản phẩm dịch vụ tại các làng nghề, các sản phẩm đặc trưng nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển dịch vụ giao thông đến các khu du lịch của tỉnh; có giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch...

 

Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, có ý kiến cho rằng, là tỉnh miền núi, đa sắc màu dân tộc với nhiều lễ hội truyền thống nên nếu tỉnh tổ chức tốt các lễ hội thì vừa phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, vừa thu hút được nhiều khách du lịch; do đó, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, có cơ chế chính sách phát triển du lịch, khôi phục, bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, khôi phục các hội làng; nâng cao chất lượng công tác quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch; đẩy mạnh việc kết nối, liên kết hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước.

 

Cũng có ý kiến đề nghị cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng bền vững; mở rộng, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng tại các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Trong đó, cần giải quyết tốt việc quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư; tỉnh cần bố trí thêm các nguồn lực cho các địa phương đầu tư cho phát triển các điểm du lịch. Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại các vùng phát triển du lịch...

 

Sáng mai - 19/1, các đại biểu sẽ nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ; tiếp tục thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết Hội nghị và tiến hành bế mạc.

 

 

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan