Bạn đang ở đây

Giai đoạn 2016- 2020: Yên Bái hỗ trợ 137 đề án khuyến công

Tổng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016- 2020 là 24,235 tỷ đồng hỗ trợ cho 138 đề án khuyến công và các hoạt động khuyến công khác. Trong đó: kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 10,365 tỷ đồng cho 33 đề án, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 13,870 tỷ đồng cho 105 đề án và các hoạt động khuyến công khác.

Công tác khuyến công đã góp phần hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn về vốn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, tạo điều kiện sản xuất ra sản phẩm có chất lượng phù hợp với yêu cầu thị trường, giúp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu tác động đến môi trường qua đó phát triển và bền vững.

Việc hỗ trợ kinh phí khuyến công cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 2.100 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp tại địa phương, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho sản xuất công nghiệp được trên 208,295 tỷ đồng.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan