Bạn đang ở đây

Cơ sở tự công bố sản phẩm

24/09/2021 08:10:45

Thực hiện nội dung tại khoản 5, Điều 6, Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó giao Sở Công Thương tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm/nhóm sản phẩm, hàng hoá được quy định tại Phụ lục III ban hành theo quy định này; đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố. Có danh sách sản phẩm kèm theo

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan