Bạn đang ở đây

ĐIỀU LỆ HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH YÊN BÁI

Điều lệ Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái (Ban hành kèm theo Quyết định số: 613/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5  năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

(Chi tiết Điều lệ tại File đính kèm)

Tiêu đề: 
ĐIỀU LỆ HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH YÊN BÁI
Ảnh đại diện: