Bạn đang ở đây

Yên Bái dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"

YênBái - Ngày 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)”.

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu Yên Bái

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu Yên Bái

 

Hội thảo được kết nối trực tuyến với Ủy ban MTTQ các  tỉnh, thành phố trong cả nước. 

 

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, các đoàn thể quần chúng ở Trung ương và hơn 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, Thành phố Hà Nội và một số địa phương. 

 

Dự Hội thảo tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Mục tiêu của Hội thảo là nhằm phân tích, đánh giá khách quan, khoa học đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

 

Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. 

 

Kết quả Hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

 

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 64 tham luận của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một số cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ một số tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, viện nghiên cứu và trường  đại học trên địa bàn Hà Nội. 

 

Các tham luận khoa học đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu như: khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

 

Hội thảo khoa học quốc gia "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)” là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt, đồng thời là một biểu hiện sinh động nhằm tôn vinh và tri ân công ơn các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ cán bộ Mặt trận đã trọn đời vì nước, vì dân; những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, chiến sĩ và đồng bào cả nước, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc đã cống hiến một phần xương máu, sức lực, tài năng và của cải cho đất nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 90 năm qua. 

 

Đây thực sự là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, cách mạng;  khơi dậy, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố MTTQ Việt Nam. Qua đó, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan