Bạn đang ở đây

Yên Bái chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Thực hiện Công văn số 4890/BVHTTDL-VHCS ngày 6/12/2019 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 28/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; để tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2020; Công văn số 4890/BVHTTDL-VHCS ngày 06/12/2019 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020; Chỉ thị số 32- CT/TU ngày 28/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch số 207-KH/BTGTU ngày 26/12/2019 về tuyên truyền các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan. 

 

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

 

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra tại các địa phương việc thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, tổ chức lễ hội, các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; không tổ chức các lễ hội có hành vi phản cảm, các nghi lễ có tính bạo lực, mê tín dị đoan; kiên quyết xử lý các hành vi tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội; không cấp phép tố chức lễ hội có mục đích thương mại, trục lợi. 

 

3. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; biểu dương các tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội; kịp thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm.

 

4. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an các địa phương đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các di tích, đình, đền, chùa, các điểm lễ hội trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho khách và nhân dân dự các lễ hội.

 

5. Sở Y tế tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là các địa điểm tổ chức lễ hội và các điểm du lịch.

 

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội tại địa phương. 

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lễ hội; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của lễ hội, danh thắng, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. 

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lê hội, kịp thời ngăn chặn và xử nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lê hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh. 

 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để các tồ chức, cá nhân vi phạm các quy định quản lý, tổ chức lễ hội tại địa bàn.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Văn hoá, Thề thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyến tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vê tình hình, kết quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

       Đã Ký

Dương Văn Tiến

 

  •  

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan