Bạn đang ở đây

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Lục Yên khóa XX: Thông qua 3 nghị quyết

 

 

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo luật định; hoạt động giám sát được chú trọng nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện năm 2019 qua các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan chức năng.

 

 Thường trực HĐND huyện làm tốt công tác điều hòa phối hợp trong tiếp xúc cử tri 3 cấp, đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa người đại biểu và cử tri; công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, duy trì thực hiện tốt. 

 

Trong 6 tháng đầu năm, trong 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện có 15 chỉ tiêu đánh giá đúng tiến độ. 

 

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Lục Yên đã thông qua 3 nghị quyết về: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội huyện Lục Yên năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

Tin liên quan