Bạn đang ở đây

Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo theo Kế hoạch 170-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái

Nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 170-KH /TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch số 170-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

Tổ hợp tác chăn nuôi gà đen ở xã Púng Luông.

Đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo:

Khẩn trương thống nhất với các địa phương được giao phụ trách về danh sách cụ thể các hộ nghèo sẽ được các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động, giúp đỡ thoát nghèo trong năm 2020; khuyến khích các cơ quan, đơn vị nhận tuyên truyền, vận động, giúp đỡ số lượng hộ nghèo lớn hơn chỉ tiêu được giao trong Kế hoạch số 170-KH/TU.

Trên cơ sở danh sách các hộ nghèo đã thống nhất với các địa phương, tiến hành khảo sát, đánh giá đặc điểm, nhu cầu của từng hộ gia đình để tuyên truyên, vận động, giúp đỡ rất cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm giúp các hộ thoát nghèo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng về mục tiêu của kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bên vững năm 2020 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trực tiếp đến hộ gia đình bằng nhiều hình thức phù hợp để tăng cường trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác giảm nghèo; huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2020 đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ các xã, phường, thị trấn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát sinh (nếu có), phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn đều đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo được giao trong năm 2020.

Các địa phương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc như: rà soát, lập danh sách hộ dự kiến thoát nghèo cho từng thôn, bản, tổ dân phố đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch; phân loại cụ thể hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến nghèo như: thiếu vốn, thiếu lao động, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, lười lao động..., trên cơ sở đó xác định biện pháp hỗ trợ phù hợp; phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo (cụ thể số hộ từng địa bàn) để thoát nghèo. Phân công cụ thể cán bộ phụ trách thôn chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thôn, hộ tích cực lao động sản xuất, tăng thu nhập đế thoát nghèo. Đẩy mạnh việc hướng dẫn kỹ năng giảm nghèo cho người dân; làm tốt việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nghèo, tạo điều kiện, cơ hội cho người nghèo biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo hiệu quả, để thực hiện để nâng cao năng suất, thu nhập cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống của người nghèo.

Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách, dự án, hoạt động giảm nghèo trên địa bàn, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến công tác giảm nghèo, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, kịp thời và đạt hiệu quả.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời, đúng chính sách, đúng đối tượng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác giảm nghèo tại các địa phương, cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Ngày 01/2/2020, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 170-KH/TU về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, theo đó giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 so với năm 2019 là 4% (giảm 8.479 hộ), trong đó phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công (634 hộ).

 

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan