Bạn đang ở đây

50 tỷ đồng thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu của Chương trình nhằm huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; hướng các hoạt động khuyến công vào việc thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, công nghiệp nông thôn.

Phấn đấu trong giai đoạn 2021- 2025, trên 400 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ từ Chương trình khuyến công

Cụ thể, đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của giai đoạn trước, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (giá so sánh 2010) đạt 20.000 tỷ đồng vào năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân tăng cao hơn so với giai đoạn 2015 - 2020.

Phấn đấu trong giai đoạn 2021- 2025, trên 400 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ từ Chương trình khuyến công; hỗ trợ xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ trên 75 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ; hỗ trợ đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa 4 hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ở cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; hỗ trợ trên 700 học viên tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 2 cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từ 2 cụm công nghiệp trở lên...

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước là 50 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 32 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 18 tỷ đồng.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan