Bạn đang ở đây

Yên Bái vận động thương nhân triển khai hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung năm 2020”

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Triển khai thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 19/6/2020 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” (Gọi tắt là Chương trình); Kế hoạch số: 1179/KH-SCT ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 19/6/2020 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020”.

Sở Công Thương Yên Bái triển khai hướng dẫn thực hiện Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020” trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: Thời gian triển khai: Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 31/07/2020; Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật có thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính Phủ); Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại: Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực hiện theo quy định của Luật thương mại và các quy định cụ thể sau:

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Sở Công Thương đã thông báo đến các đơn vị để phối hợp quản lý, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các thương nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi triển khai, các thương nhân trên địa bàn đã có kế hoạch tổ chức một số chương trình khuyến mại tập trung để hưởng ứng hiệu quả Chương trình trên, qua đó tuyên truyền về chương trình đến người dân trên địa bàn, vận động doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt chương trình, kích cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh giúp tăng chỉ tiêu tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh sôi động trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan