Bạn đang ở đây

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Mobifone tỉnh Yên Bái

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Sau khi Sở Công Thương xem xét công văn số 112/CT4-MBFYB ngày 21 tháng 04 năm 2020 và thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại của MoBiFone tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau: (Có file đính kèm)

Nguồn: QLTM

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan