Bạn đang ở đây

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt trên 850 tỷ đồng

 Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định nhưng có mức tăng trưởng rất thấp so với cùng kỳ (tăng 0,52%). Một số sản phẩm đạt khá đóng góp vào mức tăng trưởng bao gồm: Xi măng, điện thương phẩm, đá xây dựng khác, đá xẻ.... tuy nhiên một số sản phẩm có tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất lại giảm như điện sản xuất, quặng sắt, chè chế biến, giấy làm vàng mã….

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 4 ước đạt 850,28 tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước, luỹ kế 4 tháng ước đạt 3.367,68 tỷ đồng, tăng 0,76% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 25,93% so với kịch bản tăng trưởng, trong đó: Khai khoáng ước đạt 256,63 tỷ đồng, giảm 16,35% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 2.871,5 tỷ đồng, tăng 3,45% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 220,58 tỷ đồng, giảm 8,42% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 18,97 tỷ đồng, giảm 0,03% so cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2020 giảm 3,55% so với tháng 3 năm 2020 và tăng 0,52% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Khai khoáng giảm 17,14%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,11%; Sản xuất và phân phối điện giảm 8,64%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,06%.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan