Bạn đang ở đây

Yên Bái tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả

Phát huy những kết quả đạt được, từ đầu năm đến nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đang khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII bằng các giải pháp quyết liệt.

Theo đó, tỉnh đã tập trung sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy theo hướng giảm những tổ chức, đơn vị có sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, ít hiệu quả hoặc chưa phù hợp về mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức. Đồng thời, thành lập mới, chuyển đổi mô hình quản lý đối với cơ quan, đơn vị cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua quá trình thực hiện, đến nay, bước đầu đã đạt được hiệu quả rõ nét, bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả hơn.

 

Đặc biệt, để cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết 18 và 19, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 72 và Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 2/1/2018. 

 

Tỉnh sẽ kiên quyết cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Trong đó, nêu cao quyết tâm phấn đấu năm 2021 cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tối thiểu toàn tỉnh sẽ giảm 13% số đơn vị sự nghiệp công lập, giảm tối thiểu 13% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015…

Cụ thể, về sắp xếp tổ chức, bộ máy đối với cơ quan khối Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị hành chính, từ 1/7/2018, tỉnh đã quyết định hợp nhất cơ quan tổ chức - nội vụ; kiểm tra - thanh tra; cơ quan Văn phòng cấp ủy chính quyền và quyết định thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị, xã hội ở đơn vị cấp huyện.

 

Cùng với đó, tỉnh cũng đã giải thể, tổ chức lại đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp huyện hoạt động không hiệu quả hoặc không bảo đảm nguyên tắc trên một địa bàn. Điển hình như ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến nay, đã giảm 8 đầu mối (2 phòng thuộc Sở; 1 chi cục; 2 đơn vị sự nghiệp; 3 ban quản lý dự án) còn 17/25 đầu mối so với trước đây.

 

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp dự kiến giảm 10 đầu mối các phòng và tương đương trong các đơn vị trực thuộc (giảm 2 phòng tại các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông; giảm 1 phòng tại các đơn vị: Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý Chất lượng, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi), các phương án sẽ được thực hiện và hoàn thành trong năm 2018.

Cùng với đó, tỉnh đang tiếp tục rà soát, tách dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý Nhà nước. Đổi mới mô hình trung tâm hành chính công phù hợp, hiệu quả, nâng mức tự chủ chi thường xuyên theo lộ trình đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự chủ; thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp đã được giao tự chủ.

 

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại các đầu mối đối với các đơn vị tương đồng nhiệm vụ để có bộ máy gọn nhẹ, nhất là ở các ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp…

 

Cùng với cơ cấu lại bộ máy, để tinh giản biên chế, Yên Bái đang tiến hành bố trí việc làm hoặc đào tạo lại để bố trí việc mới đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị giải thể, giảm viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách do tổ chức lại, chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

 

Đồng thời, tiến hành chuyển một số vị trí hỗ trợ, phục vụ sang hình thức thuê mướn dịch vụ (bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh...), thực hiện kiêm nhiệm để bảo đảm cơ cấu biên chế chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tối thiểu 80% tổng biên chế và thấp hơn định mức khung.

 

Các đơn vị đã bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên được quyền quyết định số lượng người làm việc trên cơ sở đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc.

Với quyết tâm cao cùng những giải pháp sáng tạo, đột phá, chắc chắn thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục tạo ra những chuyển biến mới trong công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan