Bạn đang ở đây

Yên Bái thu gọn 374 đầu mối và tổ chức

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18, 19 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định và phê duyệt 30 đề án, phương án hợp nhất, sáp nhập của các huyện, thị, thành ủy; UBND tỉnh phê duyệt, ban hành 32 đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo đúng thẩm quyền để triển khai thực hiện, trong đó đã mạnh dạn thí điểm thực hiện một số mô hình tổ chức, cán bộ mới. 

 

Đến nay, đã thu gọn được 374 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, bằng 23,5% số cơ quan, đơn vị toàn tỉnh năm 2015; thực hiện thí điểm sắp xếp, giảm 72 đầu mối thôn, bản, tổ dân phố tại huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ; giảm 3.680 biên chế, tương đương 13,83% biên chế được giao năm 2015. 

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan