Bạn đang ở đây

UBND TỈNH YÊN BÁI SỞ CÔNG THƯƠNG Số: 1677/SCT-QLTM V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Sau khi Phòng Quản Lý Thương Mại xem xét công văn số 121/CV-CTKM ngày 15 tháng 08 năm 2018 và thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái, Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau:

          - Tên chương trình khuyến mại: Vòng quay vàng.

          - Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ do Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái cung cấp;

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 0,5 chỉ vàng SJC 9999.

- Thời gian khuyến mại: Từ 14h 00’ đến 16h00’ các ngày 22/08/2018; 23/08/2018; 29/08/2018 và 30/08/2018.

- Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tỉnh Yên Bái.

          - Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

          - Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả các khách hàng tham dự hội nghị khách hàng trong thời gian khuyến mại và đăng ký mua sản phẩm của Công ty có phí từ 1.000.000 đồng trở lên.

          - Cơ cấu giải thưởng: 04 giải thưởng mỗi giải trị giá 1.850.000 đồng.

- Tổng giá trị giải thưởng: 7.400.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

          Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm:

          - Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

          - Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, bảo đảm việc lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát;

- Việc thực hiện chương trình khuyến mại trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái kèm theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Trung Lân

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo công văn số: 1677/SCT-QLTM ngày 20 /08/2018 của Sở Công Thương Yên Bái về việc xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại)

 

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại:

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái

Địa chỉ:  Số 1030, Đường Điện Biên , P. Đồng Tâm , TP Yên Bái – T. Yên Bái

     Điện thoại: 0912.010.575         

2. Tên chương trình khuyến mại: Vòng quay vàng

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 0,5 chỉ vàng SJC 9999 trị giá 1.850.000 đồng;

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ do Công ty cung cấp.

5. Thời gian khuyến mại: Từ 14h00’ đến 16h00’ các ngày 22/08/2018; 23/8/2018; 29/8/2019 và 30/8/2018.

6. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn tỉnh Yên Bái

7. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

8. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng tham dự hội nghị khách hàng trong thời gian khuyến mại và đăng ký mua sản phẩm của Công ty có phí từ 1.000.000 đồng trở lên.

9. Mã số dự thưởng: Mỗi khách hàng tham gia mua bảo hiểm sẽ được gắn với 01 mã số dự thưởng. Mã dự thưởng có ký tự bắt đầu từ 100 đến xxx.

10. Cơ cấu giải thưởng như sau:

TT

Nội dung

Số lượng

Giá trị giải thưởng (VNĐ)

Tổng tiền

1

01 giải đặc biệt

04

1.850.000

7.400.000

 

Tổng Cộng:

04

 

7.400.000

 

Tổng giá trị khuyến mại: 7.400.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn )

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

11. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:

a, Cách thức tham gia chương trình:

Trong thời gian khuyến mại khách hàng  tham dự hội nghị của công ty đăng ký mua hợp đồng bảo hiểm có phí 1.000.000 đồng trở lên sẽ được tham gia quay số trúng thưởng. Mỗi khách hàng mua hàng hợp lệ sẽ được gắn với 01 mã số dự thưởng. Mã số dự thưởng bắt đầu từ số 100 cho đến xxx. Tùy thuộc vào số lượng khách hàng thực tế để có mã số dự thưởng phù hợp.

b, Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

Bằng chứng xác định trúng thưởng là hợp đồng ký kết mua dịch vụ bảo hiểm với Bảo Việt Nhân Thọ. Có đầy đủ các thông tin của khách hàng gồm: tên, tuổi, số CMND, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

c, Quy định về cách thức xác định trúng thưởng

- Có 04 giải thưởng mỗi giải trị giá là 0,5 chỉ vàng SJC 9999, sẽ được chia đều vào 04 ngày khuyến mại của chương trình khuyến mại. Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái sẽ tổ chức quay số để xác định khách hàng trúng thưởng vào lúc 15h00 ngày 22/08/2018; 23/08/2018; 29/08/2018, 30/08/2018;

- Quy trình quay số: Đại diện Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái sẽ mời 01 khách hàng lên quay số để xác định khác hàng trúng thưởng theo cơ cấu giải thưởng đã công bố.

- Sau khi có kết quả trúng thưởng, Công ty sẽ thông báo trúng thưởng cho khách hàng trúng thưởng hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thủ tục nhận thưởng. Trường hợp khách hàng trúng thưởng không có mặt tại hội nghị, Công ty sẽ hủy kết quả trúng thưởng đó và nhường cơ hội cho khách hàng khác có mặt tại buổi lễ quay số trúng thưởng. Khách hàng sẽ được trao giải thưởng ngay tại hội nghị.

- Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng trúng thưởng phải xuất trình giấy Chứng minh Nhân dân để nhận thưởng.

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này khách hàng liên hệ với Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái , điện thoại: 02163855369 để được giải đáp.

12. Trách nhiệm thông báo

-  Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên phương tiện thông tin đại chúng và tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại và có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng.

12. Các quy định khác

- Khi nhận được giải thưởng, khách hàng trúng thưởng tự chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng, chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế phát sinh (thuế thu nhập cá nhân) theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

- Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và việc đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

- Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái cáo trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy dịnh của pháp luật về thời gian báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, dánh sách khách hàng trúng thưởng và biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao).

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương Mại./.

 

 

Tin liên quan