Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Các phòng chức năng: 9 người

Tổng số cán bộ công chức, viên chức: 9 người