Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Xúc tiến thương mại Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 1232, ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.