Skip to main content

Tin hoạt động

Dành 100% kinh phí khuyến công (KC) địa phương để hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc công nghệ vào sản xuất, phát triển thương hiệu, KC Hà Giang đã và đang nỗ lực góp phần thúc đẩy sản xuất, khai thác lợi thế địa phương.

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Năng lượng là năng lực làm vật thể chuyển động, là vật chất có khả năng sinh công như năng lượng mặt trời, than, xăng, dầu, gỗ, khí đốt…được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống của con người. 

Ngày 21 tháng 05 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Hoạt động khuyến công nhằm mục đích hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương tỉnh Yên Bái.

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) Yên Bái được thành lập từ năm 1999 theo quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 19/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc sở Công Thương.

Năm 2011, hoạt động khuyến công mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác triển khai nhưng nhìn chung đã đi vào nề nếp, tổ chức thực hiện cũng bài bản hơn so với những năm trước, kết quả  chung  trong năm 2011 tuy chỉ đạt được 74,75% KH nhưng so với năm 2010 đã tăng 21,34%. 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011, ngay từ những ngày tháng đầu của năm 2012, Trung tâm khuyến công và TVTCN Yên Bái đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2012.

Nội dung đang được cập nhật...