Bạn đang ở đây

Yên Bái phấn đấu duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 237/KH-UBND triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 06 lĩnh vực của công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân. Tập trung cải cách tổ chức bộ máy, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đảy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phấn đấu duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), phấn đấu tăng từ 02 bậc trở lên so với năm 2020; nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), phấn đấu đạt trên 90%; Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) phấn đấu có 50% các Chỉ số thành phần được đánh giá từ trung bình cao trở lên; phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng từ 02 đến 04 bậc so với năm 2020.

Tỉnh tiếp tục xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm cụ chính trị quan trọng hàng đầu, được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Các nội dung CCHC phải được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đề ra trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá hiệu quả, chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ CCCH là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức va nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác CCHC, thường xuyên có sự đổi mới trong tư duy và hành động; đẩy mạnh triển khai các mô hình, giải pháp mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác CCHC.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan