Bạn đang ở đây

Xac nhan da cap

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái xác nhận

            

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309069208

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Cấp lần đầu ngày: 15 tháng 06 năm 2009.

Lần thay đổi gần nhất, lần thứ 7: ngày 06 tháng 12 năm 2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 đường Trần Cao Vân, phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-8)38279191   - Fax: (84-8)38279292

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 020/QLCT-GCN.

Do: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương cấp

Cấp lần đầu: ngày 05 tháng 02 năm 2015;

Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 05 ngày 14/03/2019

Đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Yên Bái với nội dung như sau:

1. Thời gian bắt đầu bán hàng đa cấp tại địa phương: Từ ngày 29/04/2019

2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương( Bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh nếu có): Không có.

Tên doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: Không có.

Địa chỉ: Không

Điện thoại: Không; Fax: Không; Email: Không

Người đứng đầu: Không

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: Không; Email: Không

3. Người đại diện tại địa phương:

Họ và tên: Trần Thị Kim Thu

Chứng minh nhân dân số: 060613004. Do Công an tỉnh Yên Bái cấp ngày: 05/04/2016.

Điện thoại: 0913.528.263; Fax: Không có;

Email: kimthupc@gmail.com

Địa chỉ liên lạc: Tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Văn bản ủy quyền số: 01/2019-HBL/UQ.YB ngày 26/03/2019.

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung đã đăng ký, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam có trách nhiệm đăng ký sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam;

- Cục Cạnh tranh & BVNTD;

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái;

- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Phạm Trung Lân

 

Tin liên quan