Bạn đang ở đây

Quảng Trị: Lấp điểm trũng của khuyến công

Hiện trạng này được xác định là do đa số các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể, nguồn vốn đầu tư thấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ và sức cạnh tranh sản phẩm chưa cao. Cùng đó, lực lượng cán bộ làm công tác khuyến công hạn chế về cả số lượng và chất lượng, chưa theo sát được tình hình sản xuất và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong sản xuất và xúc tiến thị trường tiêu thụ để có thể tư vấn và xây dựng lên những đề án có tính khả thi cao, hiệu quả tốt.

quang tri lap diem trung cua khuyen cong
Đa số các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ

Quan trọng hơn, nguồn kinh phí của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố bố trí cho công tác khuyến công thấp so với nhu cầu đăng ký nên chưa khuyến khích được các cơ sở CNNT đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ cho mở rộng sản xuất. Với trở ngại này, mặc dù đã rất nỗ lực tìm phương hướng hỗ trợ mới, phù hợp nhưng khuyến công Quảng Trị vẫn chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét cho ngành CNNT của tỉnh.

Để khắc phục những hạn chế đã được chỉ rõ, đồng thời tăng hiệu quả và sức lan tỏa cho công tác khuyến công, Sở Công Thương Quảng Trị đã xây dựng nhiều giải pháp. Trong đó, tỉnh sẽ tăng nguồn kinh phí hỗ trợ khuyến công hàng năm nhằm tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển. Đề nghị xem xét điều chỉnh giảm thời gian thẩm định các đề án khuyến công quốc gia để phù hợp với kế hoạch và thời gian đầu tư dự án.

Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mô hình trình diễn; giới thiệu, quảng bá sản phẩm để củng cố thị trường; kiểm tra, giám sát định kỳ các đề án khuyến công được hỗ trợ; thực hiện công tác khuyến công có trọng tâm, trọng điểm, khuyến khích các ngành hàng mà tỉnh có lợi thế để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Thực hiện đầy đủ, đồng đều các nội dung theo chương trình khuyến công đã được phê duyệt. Xây dựng quy trình triển khai thực hiện đề án theo hướng chuyên nghiệp cho từng dạng đề án để căn cứ vào đó tất cả cán bộ được phân công nhiệm vụ đều có thể chủ động triển khai thực hiện công việc một cách độc lập. Hình thành mối liên hệ, cung cấp thông tin các dự án đầu tư từ các cơ quan chức năng để nắm bắt thông tin, kịp thời tư vấn kỹ thuật, công nghệ, hướng dẫn lập đề án đối với các dự án đầu tư có khả năng thụ hưởng chính sách khuyến công.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh; khảo sát, học tập các mô hình tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn có hiệu quả cao của địa phương khác để về vận dụng trên địa bàn tỉnh. Tư vấn cho các cơ sở sản xuất CNNT tìm hiểu, hợp đồng mua máy móc, thiết bị công nghệ phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất và phát huy tối đa hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Năm 2018, khuyến công Quảng Trị đã thực hiện 19/23 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới và đề án ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, máy móc, thiết bị vào sản xuất sản phẩm.

Nguồn: báo Công thương

Tin liên quan