Skip to main content

Bản tin công thương


BẢN TIN CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI SỐ THÁNG 5 NĂM 2013


BẢN TIN CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI SỐ THÁNG 3 NĂM 2013


BẢN TIN CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI SỐ THÁNG 02 NĂM 2013


BẢN TIN CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI SỐ THÁNG 01 NĂM 2013


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2013 - 2017* Yên Bái: Năm 2012 Khuyến công đạt được kết quả nhất định* Công ty cổ phần Chè...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Chi Cục Quản lý thị trường triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp tết Nguyên đán 2013* Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đôn...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Đảm bảo An toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng* Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế kiểm tra nội bộ* Sản xuất công nghiệp một năm khó khăn và cố gắng vượt...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại* Yên Bái: Tình hình sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá* Đáp ứng đủ nhu cầu hàng hoá cuối năm

...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Năm 2012 sản xuất điện toàn tỉnh phấn đấu vượt kế hoạch* Tăng cường công tác khuyến công trên địa bàn* Tăng cường công tác quản lý thị trường cuối năm...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn* Kết quả kiểm tra các đơn vị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai trên địa bàn tỉnh Yên Bái


...