Skip to main content

Hôi trợ triển lãm


Căn cứ Công văn số 806/SCT- KHTH ngày 22/12/2011 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 của Sở Công Thương Yên Bái. Phòng Thông tin Xúc tiến Thương mại xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội chợ trong tỉnh năm 2012.