Skip to main content

Tin trong tỉnh


Sáng 3/8, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Y...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về "Thi hành Điều lệ Đảng";


6 tháng năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá cao


Thực hiện văn bản số 572/CV-BCĐ ngày 9/06/2016 của Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân về việc báo cáo kết quả hoạt động thực hiện công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn 6 th...


Sở Công Thương Yên Bái là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Yên Bái. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.


Nhằm xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Yên Bái đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành n...


Hiện nay toàn bộ khu vực thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, một phần của huyện Yên Bình, Văn Yên và Khu công nghiệp phía Nam đang sử dụng nguồn điện từ TBA 110kV Yên Bái với công suất 2x40MVA....


Hiện nay hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trên cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng ngày càng phát triển do nhu cầu của thị trường. 


Trong 6 tháng đầu năm 2016, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Công thương, sự điều hành quyết liệt của lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao...


Hiện nay, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, sự tràn làn của thực phẩm bẩn trên thị trường không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và cuộc sống của con người m...