Skip to main content

Tin trong tỉnh


Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường theo quy định tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh, quyết định ban hà...


9 tháng đầu năm 2016, Sở Công Thương Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh.


Theo quy định hiện hành, người điều khiển, người ngồi trên xe mooy tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) phỉa đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường bộ


Triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Kế hoạch số 69/KH-BCĐ389 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái


Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành Công Thương đã có bước phục hồi, phát triển và thu được những kết quả khả quan. 


Ngày 02/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định...


 Trong 10 tháng năm 2016, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 152 doanh nghiệp th...


Huyện Yên Bình hiện có 1.120 ha cây ăn quả, trong đó có 268 ha trồng giống bưởi Đại...


Với trên 3 vạn gốc chè hàng trăm năm tuổi, trong những năm qua huyện, xã Suối Giàng đã đầu tư trồng mới...