Skip to main content

Tin trong tỉnh


Triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Kế hoạch số 69/KH-BCĐ389 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái


Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành Công Thương đã có bước phục hồi, phát triển và thu được những kết quả khả quan. 


Ngày 02/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định...


 Trong 10 tháng năm 2016, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 152 doanh nghiệp th...


Huyện Yên Bình hiện có 1.120 ha cây ăn quả, trong đó có 268 ha trồng giống bưởi Đại...


Với trên 3 vạn gốc chè hàng trăm năm tuổi, trong những năm qua huyện, xã Suối Giàng đã đầu tư trồng mới...


Thông báo về Kế hoạch xử lý hành vi chở quá khổ, quá tải đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ của Trung Quốc.


Năm 2004 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Công ty cổ phần Lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái bắt đầu chuyển đổi mô hình sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần với ngành nghề kinh doanh ch...


Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Công Thuơng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước theo các lĩnh vực quản lý, trong đó tập trung và tăng cường công tác quản lý nhà...