Skip to main content

Tin hoạt động

Ngày 16/10, tại hội trường Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, Công đoàn ngành Công...

Ngày 30/12/2012 Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức lễ kết nạp đoàn viên v...

Việc thành lập công đoàn các khu công nghiệp sẽ tạo sinh lực mới, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong công tác tập hợp đoàn viên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X của Đảng: "Xây dựng giai cấp...