Một công ty An-giê-ri cần mua hàng nông sản thực phẩm