Skip to main content

GT Văn bản pháp luật

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh...

Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 7 tháng 3 năm 2014, bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế xuất khẩu và mã hàng đối...

Công bố số lượng giấy phép kinh doanh bán buôn và  bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Chi tiết...

Quyết định số 30/QĐ-SCt ngày 04/8/2013 của Sở Công Thương Yên Bái Về việc Ban hành Quy trình phân hạng, phê duyệt...

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BCT quy định về ...

Ngày 20 tháng 9 năm 2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ngày 15 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BCT Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia