Skip to main content

Văn bản pháp luật


Quyết định Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái


Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/2014/QĐ-SCT ngày 31  tháng 7  năm 2014 của Sở  Công Thương Y...


Quyết định Về việc ban hành Quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái


Quy định Quyền của người tiêu dùng - Hội Tiêu chuẩn Bảo vệ người tiêu dùng Yên Bái


Điều lệ Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái (Ban hành kèm theo Quyết định số: 613/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5  năm 2011 của Uỷ ban nhân...


Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


Luật số: 59/2010/QH12- Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng


Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng