Skip to main content

Quality Standards

Ngày 29/3/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu".
...