You are here

Công đoàn ngành

Năm 2008, Công đoàn ngành Công Thương được thành lập từ việc hợp nhất Công đoàn Công nghiệp và Thương mại. 

Việc thành lập công đoàn các khu công nghiệp sẽ tạo sinh lực mới, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong công tác tập hợp đoàn viên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X của Đảng: "Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa".