Bạn đang ở đây

Các phòng chức năng

1.Phòng Thông tin và Thương mại điện tử

Điện thoại/Fax: 0293.857.484

 

 

   

1

Nguyễn Ngọc Lan Phó phòng ĐT: 0293.857.484

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm và dài hạn về công tác thông tin và thương mại điện tử.

Thông tin:

- Tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các hệ thống thông tin của tỉnh, của Bộ Công Thương và các trung tâm khác trong cả nước, là đầu mối kết nối các  hệ thống thông tin hội nhập quốc tế trong lĩnh vực cụng thương.

- Thu thập thông tin về hoạt động của ngành công thương từ các kênh thông tin trong ngành, trong tỉnh, trong cả nước và nước ngoài, biên tập, in ấn và phát hành Bản tin Công thương cung cấp phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện chuyên mục Công thương trên đài truyền hình Yên Bái.

- Biên tập, phát hành các ấn phẩm thông tin, quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong lĩnh vực công thương.

- Là đầu mối hợp tác các tổ chức trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp thông tin công thương, tư vấn công nghê thông tin, cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử.

- Thực hiện các dịch vụ về cung cấp thông tin, tuyên truyền quảng bá về thương mại.

Thương mại điện tử:

- Chủ trì thực hiện: Chương trình, kế hoạch phát triển TMĐT của tỉnh và chương trình TMĐT quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh.

 - Quản lý, vận hành Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh.

 - Tổ chức triển khai hoạt động về Công nghệ thông tin thuộc ngành Công Thương, phục vụ công tác điều hành của Sở cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 - Vận hành, quản trị Website Sở Công Thương Yên Bái; Trang thành viên của Sở Công thương trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Quản trị mạng LAN; Mạng Internet; Phần mềm quản lý điều hành của Sở.

 - Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về: xây dựng Website Thương mại điện tử, đầu tư ứng dụng thương mại điện tử vào sản xuất kinh doanh ( phần mềm kế toán, phần mềm quản lý bán hàng, hệ thống camera quan sát…)

- Tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động tin học hoá quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực công thương. Từng bước tiến hành tổ chức, thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công thông qua hệ thống thương mại điện tử, góp phần thực hiện Chính phủ điện tử tại địa phương theo chủ chương của Nhà nước.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo nâng cao nhận thức về chính sách, kiến thức về thương mại điện tử cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

  - Thực hiện các báo cáo chuyên môn theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám đốc yêu cầu.

2. Phòng Xúc tiến thương mại.

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Thị Hoa

Phó  phòng Phụ trách

0293.866.677

 

     

 

* Nhiệm vụ:

A. Hành chính- Tổng hợp:

Đôn đốc, theo dõi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng theo kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm.

Tổng hợp báo cáo hoạt động của Trung tâm theo định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ, công tác của lãnh đạo Trung tâm.

Tiếp nhận, quản lý công văn, tài liệu đi, đến theo quy định về công tác văn thư - lưu trữ và quy định hiện hành.

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm. Theo dõi, quản lý cán bộ, hồ sơ cán bộ; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tài chính, lao động, tiền lương và các chế độ xã hội.

Trình giám đốc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng - kỷ luật, nâng ngạch, nâng lương, tuyển dụng, nghỉ hưu đối với cán bộ theo phân cấp của UBND tỉnh.

Chủ trì xây dựng quy chế làm việc của Trung tâm, giám sát việc thực hiện quy chế, nghiên cứu, góp ý kiến vào dự thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính - kế toán, công tác hành chính.

Mua sắm, quản lý yài sản, thiết bị của Trung tâm , đảm bảo phương tiện, vật chất và các điều kiện cần thiết khắc phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; phối hợp với công đoàn trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ.

B- Xúc tiến Thương mại:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm và dài hạn về công tác XTTM.

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức XTTM trong nước và nước ngoài. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án tài trợ về hoạt động XTTM.

- Hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo: Tổ chức, phối hợp tổ chức các Hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo về thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức gian hàng của tỉnh, của ngành và các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu thị trường:

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu giới thiệu quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh. Thông qua các kênh khác nhau, tổ chức nghiên cứu khảo sát tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm; học tập kinh nghiệm về quản lý và ứng dụng công nghệ tiến tiến trong sản xuất của các đơn vị bạn  trong và ngoài nước

+ Tổ chức mời gọi và tiếp đón: các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, thương nhân, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến nghiên cứu khảo sát thị trường tỉnh Yên Bái.

+ Xây dựng, quản lý Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Tỉnh (tại Trung tâm XTTM Yên Bái). Tổ chức tham gia trưng bày sản phẩm tại các Trung tâm giới thiệu sản phẩm trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng thương hiệu:

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh.

+ Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp (phương án, kinh phí) thực hiện các nội dung về xây dựng thương hiệu.

- Đào tạo:

+ Tổ chức, hoặc phối hợp liên kết tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về XTTM, Thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ do Bộ Công thương, Cục XTTM tổ chức.

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thương nhân trong nước và nước ngoài về tư vấn, hướng dẫn trong các lĩnh vực: cung cấp thông tin, tuyên truyền quảng bá về thương mại, tìm kiếm thị trường; xây dựng thương hiệu, xây dựng Website Thương mại điện tử. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến sản phẩm: chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm, thiết kế bao bì sản phẩm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; Tổ chức (hoặc tư vấn, hướng dẫn) cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến giới thiệu sản phẩm hoặc mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Yên Bái.