Bạn đang ở đây

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Giám đốc: Đoàn Lê Khoa

Điện thoại: 02163.866.677 

- Nhiệm vụ, quyền hạn;

Chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trung tâm Xúc tiến thương mại (theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2013).

Phụ trách công tác kế hoạch, tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thông tin và thương mại điện tử, xúc tiến thương mại.

Quyết định đến các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng các nguồn vốn, kinh phí và tài sản do Trung tâm quản lý.

Trực tiếp chỉ đạo các phòng của Trung tâm.

Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở Công Thương giao.

Phó Giám đốc: Hoàng Thu Hà

Điện thoại: 02163.857484

- Nhiệm vụ, quyền hạn;

Phụ trách công tácthông tin và thương mại điện tử ; Công tác Hành chính

Trực tiếp phụ trách phòng Thông tin và TMĐT.

Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở và Giám đốc Trung tâm.