Bạn đang ở đây

YÊN BÁI: TRIỂN KHAI TỐT CÔNG TÁC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ

<p>
Việt Nam đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh C&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a &ndash; Hiện đại h&oacute;a, kinh tế tăng trưởng mạnh, đời sống nh&acirc;n d&acirc;n ng&agrave;y một cao, do đ&oacute; nhu cầu sử dụng năng lượng ng&agrave;y c&agrave;ng lớn trong khi việc khai th&aacute;c, chế biến, sử dụng nguồn t&agrave;i năng lượng kh&ocirc;ng t&aacute;i tạo (dầu kh&iacute;, than&hellip;) đang dần cạn kiệt, l&atilde;ng ph&iacute;, k&eacute;m hiệu quả g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i, việc t&igrave;m nguồn năng lượng mới, thay thế c&ograve;n hạn chế. Việc quản l&yacute; sử dụng năng lượng chưa hiệu quả g&acirc;y thất tho&aacute;t trong sản xuất c&ocirc;ng nghiệp, x&acirc;y dựng d&acirc;n dụng, giao th&ocirc;ng v&agrave; hộ gia đ&igrave;nh lớn. Ch&iacute;nh v&igrave; thế nguy cơ thiếu hụt năng lượng ng&agrave;y c&agrave;ng đ&aacute;ng lo ngại v&agrave; hiện hữu.</p>
<p>
&nbsp;Nhận thức được tầm quan trọng đ&oacute;, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta đặc biệt quan t&acirc;m v&agrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều chủ trương để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cụ thể Quốc Hội đ&atilde; ban h&agrave;nh Luật số 50/2010/QH12 về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm v&agrave; hiệu quả được &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 01/01/2011; Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị định số 21/2011/NĐ-CP về Quy định chi tiết v&agrave; biện ph&aacute;p thi h&agrave;nh Luật sử dụng NLTK&amp;HQ; Quyết định số 1427/2012/QĐ-TTg của Thủ Tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia về sử dụng NLTK&amp;HQ giai đoạn 2012-2015; v&agrave; c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật kh&aacute;c để triển khai thực hiện đ&atilde; được ban h&agrave;nh.</p>
<p>
C&ugrave;ng cả nước, Y&ecirc;n B&aacute;i đ&atilde; thực hiện chương tr&igrave;nh sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh, cụ thể UBND tỉnh đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định số 1335/2012/QĐ-UBND về việc ph&ecirc; duyệt chương tr&igrave;nh SDNLTK&amp;HQ tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i giai đoạn 2013-2017, chương tr&igrave;nh gồm 07 nội dung v&agrave; 14 đề &aacute;n với tổng số kinh ph&iacute; 4 tỷ đồng; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc ban h&agrave;nh Quy chế x&acirc;y dựng, tổ chức thực hiện v&agrave; quản l&yacute; chương tr&igrave;nh SDNLTK&amp;HQ tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Theo đ&oacute; chịu tr&aacute;ch nhiệm quản l&yacute; chương tr&igrave;nh l&agrave; Sở C&ocirc;ng Thương, Thực hiện chương tr&igrave;nh l&agrave; Trung t&acirc;m Khuyến c&ocirc;ng v&agrave; Tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp Y&ecirc;n B&aacute;i. Trung t&acirc;m tổ chức 01 ph&ograve;ng Tiết ki&ecirc;m năng lượng, bi&ecirc;n chế 02 c&aacute;n bộ trong năm 2013 được tỉnh giao kế hoạch l&agrave; 500 triệu đồng v&agrave; kinh ph&iacute; trung ương l&agrave; 120 triệu đồng. Trong 10 th&aacute;ng đ&atilde; đạt được kết quả như: Về c&ocirc;ng t&aacute;c tiết kiệm năng lượng quốc gia: Trung t&acirc;m đ&atilde; triển khai, x&acirc;y dựng đề &aacute;n theo nội dung được ph&ecirc; duyệt; K&yacute; hợp đồng với Tạp ch&iacute; C&ocirc;ng Thương đăng 07 chuy&ecirc;n đề TKNL (đ&atilde; thực hiện 03/07 số); Đang chuẩn bị tổ chức tập huấn phổ biến th&ocirc;ng tin, n&acirc;ng cao nhận thức cộng đồng th&uacute;c đẩy sử dụng NLTK&amp;HQ. Đối với c&ocirc;ng t&aacute;c tiết kiệm năng lượng địa phương được UBND tỉnh ph&ecirc; duyệt tại Quyết định số 954/2013/QĐ-UBND: Đ&atilde; x&acirc;y dựng Quy chế tổ chức thực hiện v&agrave; quản l&yacute; hoạt động TKNL tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i; Đ&atilde; triển khai thực hiện x&acirc;y dựng 07/08 số chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền sử dụng NLTK&amp;HQ tr&ecirc;n b&aacute;o Y&ecirc;n B&aacute;i; Tổ chức 04 lớp hội thảo, tập huấn phổ biến Luật v&agrave; c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p Luật, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ về sử dụng NLTK&amp;HQ tại TP.Y&ecirc;n B&aacute;i, thị x&atilde; Nghĩa Lộ, huyện Trấn Y&ecirc;n; Hỗ trợ kiểm to&aacute;n năng lương cho 02 đơn vị; Tổ chức đi tham dự hội thảo, tập huấn theo chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u Quốc gia về sử dụng NLTK&amp;HQ tại H&agrave; Nội, Việt Tr&igrave; (tỉnh Ph&uacute; Thọ), Bắc Ninh. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung thực hiện c&aacute;c hoạt động về TKNL chủ yếu tập trung v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, hướng dẫn, &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p quản l&yacute; v&agrave; kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm v&agrave; hiệu quả đến c&aacute;c tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đ&igrave;nh,... nhằm giảm tổn thất, giảm mức ti&ecirc;u thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị m&agrave; vẫn đảm bảo nhu cầu, mục ti&ecirc;u đặt ra đối với qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất v&agrave; đời sống.</p>
<p>
Mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ mới của Trung t&acirc;m Khuyến c&ocirc;ng v&agrave; tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp, song đ&atilde; được triển khai, thực hiện tương đối tốt v&agrave; đ&uacute;ng tiến độ kế hoạch đề ra. Hy vọng rằng trong những năm tiếp theo việc triển khai chương tr&igrave;nh sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả sẽ ng&agrave;y một tốt hơn. G&oacute;p phần tiết kiệm tổng mức ti&ecirc;u thụ năng lượng của cả nước n&oacute;i chung v&agrave; của tỉnh nh&agrave; n&oacute;i ri&ecirc;ng.</p>
<p align="right">
<em>Nguồn: TTKC&amp;TVPTCN</em></p>