Bạn đang ở đây

Yên Bái: Kết quả hoạt động khuyến công năm 2011

<p class="rtejustify">
Hoạt động khuyến công đã thực sự góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát triển về cả số lượng cơ sở và giá trị sản xuất đồng thời tạo được tiền đề để thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2012 hiệu quả hơn.</p>
<p class="rtejustify">
Trong tổng số gần 3 tỷ đồng kinh phí khuyến công dược giải ngân, có 990 triệu là nguồn kinh phí khuyến công quốc gia với 9 đề án tập trung chủ yếu hỗ trợ mô hình xây dựng trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất; Khuyến công địa phương hỗ trợ cho 43 đề án với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng.</p>
<p class="rtejustify">
Đối với&nbsp; hoạt động khuyến công địa phương:&nbsp; Năm 2011 đã có được thuận lợi cơ bản đó là: có Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái. Quyết định này là khung pháp lý tạo ra môi trường vô cùng thuận lợi cho hoạt động khuyến công ở địa phương, đưa hoạt động khuyến công vào nề nếp và mang tính chuyên nghiệp. Cụ thể theo Quyết định này thì Trung tâm Khuyến công sẽ trực tiếp ký hợp đồng thực hiện đề án với cơ sở thụ hưởng thay vì trước đây do Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện thị ký hợp đồng với cơ sở. Như vậy Trung tâm khuyến công hoàn toàn chủ động trong việc xúc tiến triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn toàn tỉnh.</p>
<p class="rtejustify">
Trong thời gian tới Sở Công Thương Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo định hướng cho Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch khuyến công năm 2012 và các năm tiếp theo./.</p>
<p class="rteright">
<strong>TT KC&amp;TVCN</strong></p>