Bạn đang ở đây

Thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến công năm 2012

<p class="rtejustify" style="">
Tập chung v&agrave;o hỗ trợ c&aacute;c địa b&agrave;n c&oacute; c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp chậm ph&aacute;t triển tr&ecirc;n c&aacute;c th&agrave;nh phố, thị x&atilde;, thị trấn. C&aacute;c ng&agrave;nh nghề được ưu ti&ecirc;n hỗ trợ gồm: c&ocirc;ng nghiệp chế biến n&ocirc;ng, l&acirc;m sản; sản xuất, gia c&ocirc;ng, lắp r&aacute;p c&aacute;c sản phẩm cơ kh&iacute; m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị, c&ocirc;ng cụ phục vụ n&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n; sản xuất sản phẩm xuất khẩu, h&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng, sản xuất kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, sản xuất sản phẩm mới,&hellip;</p>
<p class="rtejustify" style="">
Năm 2012 Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng v&agrave; tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp Y&ecirc;n B&aacute;i được giao nhiệm vụ chủ tr&igrave; phối hợp với ph&ograve;ng kinh tế-hạ tầng (kinh tế) c&aacute;c huyện, thị, th&agrave;nh phố triển khai thực hiện đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng quốc gia v&agrave; địa phương tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh với tổng số 35 đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng. Trong đ&oacute; khuyến c&ocirc;ng quốc gia 8 đề &aacute;n, khuyến c&ocirc;ng địa phương 27 đề &aacute;n.</p>
<p class="rtejustify" style="">
Nhằm n&acirc;ng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng c&aacute;c năm tiếp theo. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuy&ecirc;n năm 2013 đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt. Ng&agrave;y 03/4/2013 Gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng Thương ban h&agrave;nh Quyết định thanh tra, kiểm tra số 26/QĐ-SCT về việc th&agrave;nh lập đo&agrave;n thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến c&ocirc;ng năm 2012.</p>
<p class="rtejustify" style="">
Thực hiện quyết định v&agrave; kế hoạch thanh tra đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt. Từ ng&agrave;y 05/4/2013 đến ng&agrave;y 15/4/2013 Đo&agrave;n thanh tra đ&atilde; tiến h&agrave;nh thanh tra, kiểm tra tại Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng-&nbsp; tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp, kiểm tra thực tế tại 6 đơn vị thụ hưởng đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng năm 2012.</p>
<p class="rtejustify" style="">
Qua thanh tra, kiểm tra đ&atilde; đạt được kết quả quan trọng. Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng v&agrave; tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp đ&atilde; triển khai thực hiện c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng theo kế hoạch khuyến c&ocirc;ng đ&atilde; được Bộ C&ocirc;ng Thương v&agrave; UBND tỉnh ph&ecirc; duyệt, đảm bảo thời gian, tr&igrave;nh tự thủ tục, sử dụng kinh ph&iacute; đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c lớp tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm c&ocirc;ng t&aacute;c khuyến c&ocirc;ng c&aacute;c tỉnh bạn. C&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n thụ hưởng đề &aacute;n đ&atilde; đầu tư theo đề &aacute;n được ph&ecirc; duyệt, ph&aacute;t huy được hiệu quả nguồn kinh ph&iacute;, n&acirc;ng cao năng suất lao động, giải quyết th&ecirc;m việc l&agrave;m, tăng thu nhập cho người d&acirc;n trong khu vực.</p>
<p class="rtejustify" style="">
B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n một số tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới như: c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t năng lực c&aacute;c đơn vị thụ hưởng đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng quốc gia đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt chưa s&acirc;u. V&igrave; vậy, khi k&yacute; hợp đồng thực hiện đề &aacute;n, cơ sở kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng thực hiện; một số hợp đồng k&yacute; với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n thu hưởng đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng địa phương chưa thật chặt chẽ, đầy đủ; c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t sau khi k&yacute; hợp đồng v&agrave; sau nghiệm thu chưa r&otilde; r&agrave;ng, cụ thể, thiếu chặt chẽ. C&ocirc;ng t&aacute;c nghiệm thu c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng địa phương c&ograve;n chưa chặt chẽ, ch&iacute;nh x&aacute;c, một số đề &aacute;n được nghiệm thu chưa đ&uacute;ng quy định của Nh&agrave; nước.</p>
<p class="rtejustify" style="">
C&aacute;c tồn tại tr&ecirc;n bắt nguồn từ một số nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh: c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c khuyến c&ocirc;ng kinh nghiệm chưa nhiều, địa b&agrave;n rộng, giao th&ocirc;ng đi lại kh&oacute; khăn.</p>
<p class="rtejustify" style="">
Kết th&uacute;c thanh tra, kiểm tra căn cứ b&aacute;o c&aacute;o kết quả thanh tra của Trưởng Đo&agrave;n thanh tra. Gi&aacute;m đốc Sở đ&atilde; ban h&agrave;nh Kết luận thanh tra số 287/KL-TTr ng&agrave;y 03/5/2013. Trong đ&oacute; y&ecirc;u cầu Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng v&agrave; tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp r&uacute;t kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t, lựa chọn đơn vị thụ hưởng, kiểm tra năng lực đơn vị thụ hưởng trước khi k&yacute; hợp đồng thực hiện đề &aacute;n; c&aacute;c điều khoản ghi trong hợp đồng phải cụ thể, r&otilde; r&agrave;ng, n&ecirc;u đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin của m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị được hỗ trợ; chấn chỉnh c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t sau khi k&yacute; hợp đồng v&agrave; sau khi nghiệm thu đề &aacute;n đặc biệt nội dung bi&ecirc;n bản nghiệm thu phải n&ecirc;u cụ thể, đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị được hỗ trợ. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, Gi&aacute;m đốc Sở cũng y&ecirc;u cầu Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng v&agrave; tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp tiếp tục thực hiện khắc phục một số tồn tại theo Kết luận thanh tra số 429/KL-TTr ng&agrave;y 12/7/2012 của Gi&aacute;m đốc Sở về việc thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến c&ocirc;ng năm 2011.</p>
<p class="rtejustify" style="">
C&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng được Sở C&ocirc;ng Thương thực hiện h&agrave;ng năm theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuy&ecirc;n của Thanh tra Sở. Việc thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc triển khai thực hiện hoạt động khuyến c&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; hiệu quả, từng bước n&acirc;ng cao chất lượng thực hiện c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng v&agrave; hiệu quả sử dụng nguồn kinh ph&iacute; khuyến c&ocirc;ng. G&oacute;p phần ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i trong những năm tiếp theo.</p>
<p class="rteright">
<strong>Nguồn: Thanh tra Sở</strong></p>