Skip to main content

Thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến công năm 2012

Thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến công năm 2012

Hoạt động khuyến công nhằm mục đích hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 

Tập chung vào hỗ trợ các địa bàn có công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển trên các thành phố, thị xã, thị trấn. Các ngành nghề được ưu tiên hỗ trợ gồm: công nghiệp chế biến nông, lâm sản; sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm cơ khí máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ nông nghiệp nông thôn; sản xuất sản phẩm xuất khẩu, hàng tiêu dùng, sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, sản xuất sản phẩm mới,…

Năm 2012 Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với phòng kinh tế-hạ tầng (kinh tế) các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia và địa phương trên địa bàn tỉnh với tổng số 35 đề án khuyến công. Trong đó khuyến công quốc gia 8 đề án, khuyến công địa phương 27 đề án.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện các đề án khuyến công các năm tiếp theo. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên năm 2013 đã được phê duyệt. Ngày 03/4/2013 Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra số 26/QĐ-SCT về việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến công năm 2012.

Thực hiện quyết định và kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Từ ngày 05/4/2013 đến ngày 15/4/2013 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Trung tâm khuyến công-  tư vấn phát triển công nghiệp, kiểm tra thực tế tại 6 đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công năm 2012.

Qua thanh tra, kiểm tra đã đạt được kết quả quan trọng. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã triển khai thực hiện các đề án khuyến công theo kế hoạch khuyến công đã được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo thời gian, trình tự thủ tục, sử dụng kinh phí đúng mục đích; tích cực tham gia các lớp tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm công tác khuyến công các tỉnh bạn. Các tổ chức, cá nhân thụ hưởng đề án đã đầu tư theo đề án được phê duyệt, phát huy được hiệu quả nguồn kinh phí, nâng cao năng suất lao động, giải quyết thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong khu vực.

Bên cạnh đó còn một số tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới như: công tác khảo sát năng lực các đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công quốc gia đã được phê duyệt chưa sâu. Vì vậy, khi ký hợp đồng thực hiện đề án, cơ sở không có khả năng thực hiện; một số hợp đồng ký với các tổ chức, cá nhân thu hưởng đề án khuyến công địa phương chưa thật chặt chẽ, đầy đủ; công tác kiểm tra, giám sát sau khi ký hợp đồng và sau nghiệm thu chưa rõ ràng, cụ thể, thiếu chặt chẽ. Công tác nghiệm thu các đề án khuyến công địa phương còn chưa chặt chẽ, chính xác, một số đề án được nghiệm thu chưa đúng quy định của Nhà nước.

Các tồn tại trên bắt nguồn từ một số nguyên nhân chính: cán bộ làm công tác khuyến công kinh nghiệm chưa nhiều, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn.

Kết thúc thanh tra, kiểm tra căn cứ báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra. Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận thanh tra số 287/KL-TTr ngày 03/5/2013. Trong đó yêu cầu Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp rút kinh nghiệm về công tác khảo sát, lựa chọn đơn vị thụ hưởng, kiểm tra năng lực đơn vị thụ hưởng trước khi ký hợp đồng thực hiện đề án; các điều khoản ghi trong hợp đồng phải cụ thể, rõ ràng, nêu đầy đủ các thông tin của máy móc, thiết bị được hỗ trợ; chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát sau khi ký hợp đồng và sau khi nghiệm thu đề án đặc biệt nội dung biên bản nghiệm thu phải nêu cụ thể, đầy đủ các thông tin máy móc, thiết bị được hỗ trợ. Thêm vào đó, Giám đốc Sở cũng yêu cầu Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục thực hiện khắc phục một số tồn tại theo Kết luận thanh tra số 429/KL-TTr ngày 12/7/2012 của Giám đốc Sở về việc thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến công năm 2011.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công được Sở Công Thương thực hiện hàng năm theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên của Thanh tra Sở. Việc thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc triển khai thực hiện hoạt động khuyến công ngày càng có hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện các đề án khuyến công và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí khuyến công. Góp phần phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Yên Bái trong những năm tiếp theo.

Nguồn: Thanh tra Sở