Bạn đang ở đây

Nghị định của Chính phủ về Khuyến công

<div id="hometext" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px;">
Ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 05 năm 2012 Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, quy định c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch khuyến kh&iacute;ch, hỗ trợ c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n tham gia ph&aacute;t triển sản xuất c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n, &aacute;p dụng sản xuất sạch hơn trong c&ocirc;ng nghiệp</div>
<div class="bodytext" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px;">
<br />
<div class="bodytext" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 16px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Chi tiết Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. <strong><em>Xem tại File đ&iacute;nh k&egrave;m</em></strong></span></div>
</div>
<p style="margin-bottom: 0px; padding-top: 4px; padding-bottom: 4px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Nguồn tin:&nbsp;</strong>Ph&ograve;ng TT-XTTM</p>