Skip to main content

Nghị định của Chính phủ về Khuyến công

Nghị định của Chính phủ về Khuyến công

Ngày 21 tháng 05 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Ngày 21 tháng 05 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Chi tiết Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. Xem tại File đính kèm

Nguồn tin: Phòng TT-XTTM