Bạn đang ở đây

Hà Giang: Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệp

<p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; line-height: 20px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">Năm 2013, với 400 triệu đồng từ nguồn kinh ph&iacute; KC địa phương, Trung t&acirc;m KC v&agrave; x&uacute;c tiến c&ocirc;ng thương H&agrave; Giang đ&atilde; triển khai 8 đề &aacute;n, bao gồm 6 đề &aacute;n hỗ trợ ứng dụng m&aacute;y m&oacute;c c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o sản xuất v&agrave; 2 đề &aacute;n x&acirc;y dựng thương hiệu. Như vậy, 100% kinh ph&iacute; KC địa phương năm 2013 của H&agrave; Giang d&agrave;nh hỗ trợ cho c&aacute;c cơ sở CNNT ph&aacute;t triển sản xuất, x&acirc;y dựng thương hiệu.</span></p>
<p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; line-height: 20px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hơn 3,14 tỷ đồng nguồn vốn KC quốc gia cũng d&agrave;nh để triển khai 10 đề &aacute;n, tạo sự thay đổi đ&aacute;ng kể cho năng lực sản xuất cũng như diện mạo ng&agrave;nh CNNT tỉnh.</span></p>
<table align="right" border="1" cellpadding="10" cellspacing="10" style="margin: 5px; padding: 5px; border-collapse: collapse; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(236, 242, 254); border-spacing: 2px; vertical-align: top; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; text-align: justify; width: 195px; height: 132px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 5px; background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p style="margin-top: 5.484375px; margin-bottom: 5.484375px; text-align: justify;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Năm 2014, dự kiến tổng kinh ph&iacute; khuyến c&ocirc;ng đề nghị hỗ trợ của H&agrave; Giang: 6,677,5 tỷ đồng, trong đ&oacute; nguồn kinh ph&iacute; khuyến c&ocirc;ng quốc gia hỗ trợ 5,177 tỷ đồng, nguồn kinh ph&iacute; khuyến c&ocirc;ng địa phương l&agrave; 1,5 tỷ đồng.</strong></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; line-height: 20px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">Cụ thể, trung t&acirc;m đ&atilde; phối hợp với C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại H&ugrave;ng Cường x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh tr&igrave;nh diễn kỹ thuật chế biến ch&egrave; hữu cơ với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng, trong đ&oacute;, kinh ph&iacute; KC quốc gia hỗ trợ 250 triệu đồng. Sau khi hoạt động ổn định, m&ocirc; h&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p DN đạt tr&ecirc;n 19 tỷ đồng doanh thu v&agrave; lợi nhuận trước thuế đạt 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt, gi&aacute; sản phẩm ch&egrave; hữu cơ xuất khẩu của DN cũng tăng từ 2 USD l&ecirc;n 6,5 USD.</span></p>
<p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; line-height: 20px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">Trung t&acirc;m cũng phối hợp với hộ kinh doanh Nguyễn Khắc Ch&iacute;, huyện Bắc Quang tr&igrave;nh diễn m&ocirc; h&igrave;nh sản xuất gỗ v&aacute;n b&oacute;c với tổng c&ocirc;ng suất 1.200 m<sup style="margin: 0px; padding: 0px;">3</sup>/năm. Hiện m&ocirc; h&igrave;nh đ&atilde; hoạt động ổn định v&agrave; tạo việc l&agrave;m cho 30 lao động địa phương với mức thu nhập từ 2 &ndash; 2,5 triệu đồng/người/th&aacute;ng&hellip;</span></p>
<p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; line-height: 20px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">Theo &ocirc;ng Nguyễn Hữu Hải, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Khuyến c&ocirc;ng H&agrave; Giang, hoạt động KC đ&atilde; mở ra nhiều cơ hội cho c&aacute;c cơ sở CNNT n&acirc;ng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh v&agrave; tạo điển h&igrave;nh để nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh. Khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c cơ sở CNNT đầu tư v&agrave;o ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chế biến n&ocirc;ng l&acirc;m sản- những sản phẩm thế mạnh của địa phương, giải quyết việc l&agrave;m cho lượng lớn lao động khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n, v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa v&agrave; g&oacute;p phần t&iacute;ch cực cho c&ocirc;ng cuộc x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o của tỉnh.</span></p>
<p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; line-height: 20px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">Tuy nhi&ecirc;n, hầu hết c&aacute;c cơ sở CNNT của H&agrave; Giang c&oacute; quy m&ocirc; nhỏ v&agrave; si&ecirc;u nhỏ, tiềm lực kinh tế hạn chế n&ecirc;n rất kh&oacute; để đầu tư ph&aacute;t triển sản xuất. Mỗi huyện đều c&oacute; đề &aacute;n điểm nhưng do c&aacute;c cơ sở ph&acirc;n bố rải r&aacute;c n&ecirc;n chưa mang t&iacute;nh tập trung cao. Kinh ph&iacute; hỗ trợ cho KC từ ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương c&ograve;n thấp v&agrave; thiếu ổn định n&ecirc;n chưa khuyến kh&iacute;ch được c&aacute;c cơ sở tham gia.</span></p>
<p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; line-height: 20px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">Cũng theo &ocirc;ng Hải, để tạo điều kiện cho c&aacute;c cơ sở CNNT hấp thụ mạnh hơn nguồn vốn KC, năm 2014 v&agrave; những năm tiếp theo, KC H&agrave; Giang sẽ hỗ trợ c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm hơn v&agrave; tập trung v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh nghề c&oacute; lợi thế của địa phương. Tiếp tục ưu ti&ecirc;n cho c&aacute;c đề &aacute;n hỗ trợ ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o sản xuất. Sớm ban h&agrave;nh Quy định quản l&yacute; kinh ph&iacute; KC v&agrave; Chương tr&igrave;nh khuyến c&ocirc;ng giai đoạn 2014 - 2016 để đảm bảo cho c&ocirc;ng t&aacute;c KC tr&ecirc;n địa b&agrave;n được quản l&yacute; chặt chẽ, hỗ trợ đ&uacute;ng định mức v&agrave; ổn định&hellip;</span></p>
<p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; line-height: 20px; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">Theo B&aacute;o C&ocirc;ng thương</span></p>