Bạn đang ở đây

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

<p>
<strong>1. Ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh - Tổng hợp.</strong></p>
<p>
&nbsp;Điện thoại: 02163.852.227 - Fax: 02163.852.227&nbsp;</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:485px;" width="485">
<tbody>
<tr>
<td style="width:38px;">
<p>
<strong>STT</strong></p>
</td>
<td style="width:183px;">
<p align="center">
<strong>Họ t&ecirc;n</strong></p>
</td>
<td style="width: 131px;">
<p align="center">
<strong>Chức vụ</strong></p>
</td>
<td style="width: 108px;">
<p align="center">
<strong>Điện thoại</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:38px;">
<p>
1</p>
</td>
<td style="width:183px;">
<p>
Nguyễn Thị C&uacute;c</p>
</td>
<td style="width: 131px;">
<p>
Trưởng ph&ograve;ng&nbsp;</p>
</td>
<td style="width: 108px;">
<p>
DĐ:0979.096.176</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:38px;">
<p>
&nbsp;</p>
</td>
<td style="width:183px;">
&nbsp;</td>
<td style="width: 131px;">
&nbsp;</td>
<td style="width: 108px;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong>* Nhiệm vụ:</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&ocirc;n đốc, theo d&otilde;i thực hiện nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của c&aacute;c ph&ograve;ng theo kế hoạch th&aacute;ng, qu&yacute;, năm của Trung t&acirc;m.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o hoạt động của Trung t&acirc;m theo định kỳ th&aacute;ng, qu&yacute;, năm v&agrave; c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o đột xuất theo y&ecirc;u cầu nhiệm vụ, c&ocirc;ng t&aacute;c của l&atilde;nh đạo Trung t&acirc;m.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiếp nhận, quản l&yacute; c&ocirc;ng văn, t&agrave;i liệu đi, đến theo quy định về c&ocirc;ng t&aacute;c văn thư - lưu trữ v&agrave; quy định hiện h&agrave;nh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu cho Gi&aacute;m đốc trong việc quy hoạch c&aacute;n bộ, kế hoạch đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ của Trung t&acirc;m. Theo d&otilde;i, quản l&yacute; c&aacute;n bộ, hồ sơ c&aacute;n bộ; thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh, lao động, tiền lương v&agrave; c&aacute;c chế độ x&atilde; hội.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh gi&aacute;m đốc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, lu&acirc;n chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng - kỷ luật, n&acirc;ng ngạch, n&acirc;ng lương, tuyển dụng, nghỉ hưu đối với c&aacute;n bộ theo ph&acirc;n cấp của UBND tỉnh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chủ tr&igrave; x&acirc;y dựng quy chế l&agrave;m việc của Trung t&acirc;m, gi&aacute;m s&aacute;t việc thực hiện quy chế, nghi&ecirc;n cứu, g&oacute;p &yacute; kiến v&agrave;o dự thảo c&aacute;c văn bản c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh - kế to&aacute;n, c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mua sắm, quản l&yacute; y&agrave;i sản, thiết bị của Trung t&acirc;m , đảm bảo phương tiện, vật chất v&agrave; c&aacute;c điều kiện c&agrave;n thiết kh&aacute;c phục vụ cho hoạt động của Trung t&acirc;m; phối hợp với c&ocirc;ng đo&agrave;n trong việc cải thiện đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho c&aacute;n bộ.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện một số nhiệm vụ kh&aacute;c do gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m giao.</p>
<p>
<strong>2. Ph&ograve;ng Khuyến c&ocirc;ng: </strong></p>
<p>
Điện thoại: 02163.852.227</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:485px;" width="485">
<tbody>
<tr>
<td style="width:36px;">
<p align="center">
<strong>STT</strong></p>
</td>
<td style="width:184px;">
<p align="center">
<strong>Họ t&ecirc;n</strong></p>
</td>
<td style="width:136px;">
<p align="center">
<strong>Chức vụ</strong></p>
</td>
<td style="width:129px;">
<p align="center">
<strong>Điện thoại</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:36px;">
<p>
1</p>
</td>
<td style="width:184px;">
<p>
Đỗ Xu&acirc;n Hương</p>
</td>
<td style="width:136px;">
<p>
Trưởng ph&ograve;ng</p>
</td>
<td style="width:129px;">
<p>
DĐ: 0989.298.640</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:36px;">
<p>
&nbsp;</p>
</td>
<td style="width:184px;">
&nbsp;</td>
<td style="width:136px;">
&nbsp;</td>
<td style="width:129px;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong><span style="line-height: 1.5;">A- Nhiệm vụ khuyến c&ocirc;ng: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></p>
<p>
<span style="line-height: 1.5;">Chủ tr&igrave; x&acirc;y dựng, sửa đổi, bổ sung c&aacute;c quy chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, văn bản quy phạm về hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến c&ocirc;ng địa phương khi được l&atilde;nh đạo Sở C&ocirc;ng Thương ph&acirc;n c&ocirc;ng.</span></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phối hợp với ph&ograve;ng Kinh tế/Kinh tế v&agrave; Hạ tầng c&aacute;c huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố trong việc tổ chức triển khai, x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng địa phương, khuyến c&ocirc;ng quốc gia (KCĐP, KCQG) h&agrave;ng năm.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh kế hoạch KCĐP, KCQG h&agrave;ng năm, tổng hợp c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng để l&atilde;nh đạo Trung t&acirc;m tr&igrave;nh cấp c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn, phối hợp với đơn vị thụ hưởng (KCĐP, KCQG) k&yacute; kết hợp đồng, tổ chức thực hiện c&aacute;c đề &aacute;n đ&atilde; được cấp c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt; gi&aacute;m s&aacute;t, theo d&otilde;i c&aacute;c đơn vị thụ hưởng trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lập b&aacute;o c&aacute;o định kỳ, đột xuất về t&igrave;nh h&igrave;nh, kế quả hoạt động khuyến c&ocirc;ng (KCĐP, KCQG).</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&aacute;c do Gi&aacute;m đốc ph&acirc;n c&ocirc;ng.</p>
<p>
B. Nhiệm vụ Tiết kiệm năng lượng:</p>
<p>
<span style="line-height: 1.5;">- Tư vấn c&aacute;c lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p>
<p>
+ Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; triển khai ứng dụng c&ocirc;ng nghệ để phục vụ c&aacute;c mục ti&ecirc;u&nbsp; y&ecirc;u cầu tiết kiệm v&agrave; sử dụng hiệu quả năng lượng, c&aacute;c dạng năng lượng mới, năng lượng sạch v&agrave; năng lượng t&aacute;i tạo.</p>
<p>
+ Tham mưu cho l&atilde;nh Trung t&acirc;m về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến năng lượng trong phạm vi chức năng v&agrave; nhiệm vụ đơn vị.</p>
<p>
+ Tham gia tư vấn, bi&ecirc;n soạn c&aacute;c định chuẩn năng lượng cho c&aacute;c ng&agrave;nh; triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm to&aacute;n năng lượng v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p tiết kiệm năng lượng.</p>
<p>
+ Tổ chức c&ocirc;ng t&aacute;c tuyền truyền, phổ biến kiến thức sử dụng hiệu quả năng lượng v&agrave; c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan cho c&aacute;c cơ quan, đơn vị, tổ chức c&oacute; nhu cầu.</p>
<p>
+ Chủ tr&igrave; hoặc phối hợp để triển khai c&aacute;c quan hệ li&ecirc;n quan về năng lượng của đơn vị với c&aacute;c tổ chức dự &aacute;n, chương tr&igrave;nh hoạt động trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</p>
<p>
- Tư vấn c&aacute;c lĩnh vực sản xuất sạch, vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp, an to&agrave;n thực phẩm.</p>
<p>
- Thực hiện chế độ b&aacute;o c&aacute;o định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ph&ograve;ng theo y&ecirc;u cầu của l&atilde;nh đạo Trung t&acirc;m.</p>
<p>
- Thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&aacute;c do Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m giao.</p>
<p>
<strong>3. Ph&ograve;ng Tư vấn:</strong></p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:485px;" width="485">
<tbody>
<tr>
<td style="width:36px;">
<p align="center">
<strong>STT</strong></p>
</td>
<td style="width:184px;">
<p align="center">
<strong>Họ t&ecirc;n</strong></p>
</td>
<td style="width:136px;">
<p align="center">
<strong>Chức vụ</strong></p>
</td>
<td style="width:129px;">
<p align="center">
<strong>Điện thoại</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:36px;">
<p>
1</p>
</td>
<td style="width:184px;">
<p>
Vương Quang Hải</p>
</td>
<td style="width:136px;">
<p>
Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng</p>
</td>
<td style="width:129px;">
<p>
DĐ: 0913.251.508</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:36px;">
<p>
2</p>
</td>
<td style="width:184px;">
Ph&ugrave;ng Đức Thanh</td>
<td style="width:136px;">
Ph&oacute; ph&ograve;ng</td>
<td style="width:129px;">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:36px;">
3</td>
<td style="width:184px;">
Giang Nam</td>
<td style="width:136px;">
Ph&oacute; ph&ograve;ng</td>
<td style="width:129px;">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong>* Nhiệm vụ:</strong></p>
<p>
- Thực hiện c&aacute;c hoạt động tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; thương mại:</p>
<p>
+ Tư vấn lập dự &aacute;n: Quy hoạch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, cụm c&ocirc;ng nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại.</p>
<p>
+ Tư vấn đầu tư x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, thương mại v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng.</p>
<p>
+ Tư vấn về khai th&aacute;c, chế bi&ecirc;n kho&aacute;ng sản; tư vấn về kiểm tra an to&agrave;n, hiệu chỉnh c&aacute;c thiết bị khoan, m&aacute;y nổ m&igrave;n trong hoạt động kho&aacute;ng sản v&agrave; thi c&ocirc;ng c&oacute; sử dụng vật liệu nổ c&ocirc;ng nghiệp.</p>
<p>
+ Thực hiện c&aacute;c hoạt động tư vấn gi&aacute;m s&aacute;t, thẩm tra thiết kế kỹ thuật dự &aacute;n, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; thương mại.</p>
<p>
- Được trực tiếp thu&ecirc;, kho&aacute;n c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức ngo&agrave;i đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.</p>
<p>
- Quản l&yacute;, sử dụng kinh ph&iacute; được ph&acirc;n theo quy chế chi ti&ecirc;u nội bộ để thực hiện nhiệm vụ.</p>
<p>
- Thực hiện chế độ b&aacute;o c&aacute;o định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ph&ograve;ng theo y&ecirc;u cầu của l&atilde;nh đạo Trung t&acirc;m.</p>
<p>
- Thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&aacute;c do Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m giao.</p>