Skip to main content

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Tổng số: 18 người

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

 Điện thoại: 02163.852.227 - Fax: 02163.852.227 

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Cúc

Trưởng phòng 

DĐ:0979.096.176

 

     

* Nhiệm vụ:

          Đôn đốc, theo dõi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng theo kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm.

          Tổng hợp báo cáo hoạt động của Trung tâm theo định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ, công tác của lãnh đạo Trung tâm.

          Tiếp nhận, quản lý công văn, tài liệu đi, đến theo quy định về công tác văn thư - lưu trữ và quy định hiện hành.

          Tham mưu cho Giám đốc trong việc quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm. Theo dõi, quản lý cán bộ, hồ sơ cán bộ; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tài chính, lao động, tiền lương và các chế độ xã hội.

          Trình giám đốc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng - kỷ luật, nâng ngạch, nâng lương, tuyển dụng, nghỉ hưu đối với cán bộ theo phân cấp của UBND tỉnh.

          Chủ trì xây dựng quy chế làm việc của Trung tâm, giám sát việc thực hiện quy chế, nghiên cứu, góp ý kiến vào dự thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính - kế toán, công tác hành chính.

          Mua sắm, quản lý yài sản, thiết bị của Trung tâm , đảm bảo phương tiện, vật chất và các điều kiện càn thiết khác phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; phối hợp với công đoàn trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ.

          Thực hiện một số nhiệm vụ khác do giám đốc Trung tâm giao.

2. Phòng Khuyến công:

Điện thoại: 02163.852.227

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Xuân Hương

Trưởng phòng

DĐ: 0989.298.640

 

     

A- Nhiệm vụ khuyến công:         

Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, chính sách, văn bản quy phạm về hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến công địa phương khi được lãnh đạo Sở Công Thương phân công.

          Phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai, xây dựng và thực hiện các đề án khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia (KCĐP, KCQG) hàng năm.

          Xây dựng chương trình kế hoạch KCĐP, KCQG hàng năm, tổng hợp các đề án khuyến công để lãnh đạo Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          Hướng dẫn, phối hợp với đơn vị thụ hưởng (KCĐP, KCQG) ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giám sát, theo dõi các đơn vị thụ hưởng trong quá trình triển khai thực hiện.

          Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kế quả hoạt động khuyến công (KCĐP, KCQG).

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

B. Nhiệm vụ Tiết kiệm năng lượng:

- Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả:                        

+ Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ để phục vụ các mục tiêu  yêu cầu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

+ Tham mưu cho lãnh Trung tâm về các vấn đề liên quan đến năng lượng trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ đơn vị.

+ Tham gia tư vấn, biên soạn các định chuẩn năng lượng cho các ngành; triển khai công tác kiểm toán năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

+ Tổ chức công tác tuyền truyền, phổ biến kiến thức sử dụng hiệu quả năng lượng và các nội dung liên quan cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu.

+ Chủ trì hoặc phối hợp để triển khai các quan hệ liên quan về năng lượng của đơn vị với các tổ chức dự án, chương trình hoạt động trong và ngoài nước.

- Tư vấn các lĩnh vực sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

3. Phòng Tư vấn:

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vương Quang Hải

Phó trưởng phòng

DĐ: 0913.251.508

2

Phùng Đức Thanh Phó phòng  
3 Giang Nam Phó phòng  

* Nhiệm vụ:

- Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại:

+ Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại.

+ Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng.

+ Tư vấn về khai thác, chế biên khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

+ Thực hiện các hoạt động tư vấn giám sát, thẩm tra thiết kế kỹ thuật dự án, các công trình công nghiệp và thương mại.

- Được trực tiếp thuê, khoán các cá nhân, tổ chức ngoài đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

- Quản lý, sử dụng kinh phí được phân theo quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.