Skip to main content

Quyết định Về việc ban hành Quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái

Quyết định Về việc ban hành Quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái

Quyết định Về việc ban hành Quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái

Quyết định Về việc ban hành Quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái  

(Chi tiết Quyết định; Quy trình; Biểu mẫu- tại File đính kèm)