Skip to main content

Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái

Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái

Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/2014/QĐ-SCT ngày 31  tháng 7  năm 2014 của Sở  Công Thương Yên Bái)

Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương Yên Bái