Bạn đang ở đây

Luật số: 59/2010/QH12- Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010.

(Chi tiết Luật tại File đính kèm)

Tiêu đề: 
Luật số: 59/2010/QH12- Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
Ảnh đại diện: