Bạn đang ở đây

Cơ sở pháp lý để quản lý hoạt động mã số mã vạch ở Việt Nam

* Ngày 23/8/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch.
 
Quy định này quy định về việc cấp, sử dụng vàquản lý các loại mã số mã vạch có mã quốc gia của Việt Nam và việc quản lý sửdụng MSMV của nước ngoài.
 
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhânViệt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhucầu sử dụng MSMV và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấpMSMV.
 
Xem nội dung chi tiết Quyết định, Quy định và các phụ lục kèm theo
 
* Ngày 11 tháng 04 năm 2007 Bộ Tài chính ra Thông tư số 36/2007/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/1002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.
 
Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch hoặc cơ quan được uỷ quyền thực hiện việc cấp giấy phép sử dụng mã số mã vạch, hướng dẫn sử dụng và duy trì sử dụng mã số mã vạch; hoặc đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại Việt Nam, phải nộp phí cấp mã số mã vạch theo quy định tại Thông tư này.
 
Xem chi tiết Thông tư
Tiếng Việt