Bạn đang ở đây

Báo cáo tình hình thực hiện công tác Hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh Yên Bái. Giai đoạn 2007- 2012

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị Quyết số 08/NQ-TW ngày 05 tháng 2 năm 2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27 tháng 2 năm  2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, song nền kinh tế của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển và đạt được những thành tựu khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (năm 2007 đạt 11,66%; năm 2008 đạt 12,5%; năm 2009 đạt 12,89%; năm 2010 đạt 13,3 %; năm 2011 đạt 13,5%; năm 2012 đạt 12,11%); Cơ cấu kinh tế năm 2012: Nông, lâm nghiệp 32,71%; Công nghiệp - Xây dựng 33,0%; Dịch vụ 34,29%. Thu nhập bình quân đầu người (GDP) đạt trên 16,5 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 44,3 triệu USD; Các lĩnh vực văn hóa, y tế giáo dục, xóa đói giảm nghèo đều có những tiến bộ, an ninh, quốc phòng được đảm bảo. Có được thành tựu này, trong 05 năm qua Yên Bái đã rất chú trọng triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế, kết quả cụ thể  trên một số nhiệm vụ chính như sau: 

(Báo Cáo tại File đính kèm)

Tiếng Việt